top of page

Política de Privacitat (RGPD)

1.    Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

FRANCESC XAVIER PALLARS MARTÍNEZ

39352011T

C/ Abat Oliva, núm. 66 - 68 - 08242 - Manresa - BARCELONA

649501548

calxavi2004@gmail.com

2.    Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).

  • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 

5.    A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

6.    Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7.    Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament www.calxavi.cat

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8.    Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.

  • Adreces postals i electròniques.

bottom of page