top of page

AVÍS LEGAL 

1. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.calxavi.cat del qual és titular FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ, en endavant (CAL XAVI)

La navegació pel lloc web de CAL XAVI atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions sense avís previ de CAL XAVI cas en el que es procedirà a la seva publicació i avis el mes aviat possible.

Es recomanable llegir detingudament el seu contingut en cas de voler accedir i fes us de la informació i dels serveis oferts en aquesta web.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant al CAL XAVI o davant de tercers, de qualssevol dany i/o perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada queda expressament prohibida, pel qual CAL XAVI es reserva el dret de denegar o retirar l’accés i el seu us en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

CAL XAVI en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa del següent:

  • La seva denominació social és: FRANCESC XAVIER PALLARES MARTÍNEZ

  • El seu CIF es: 39352011T

  • El seu domicili social es a: C/ Abat Oliva, n.º 66 – 68, 08242 Manresa - Barcelona

3. COMUNICACIONS

Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que li detallem a continuació:

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAL XAVI es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, CAL XAVI condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAL XAVI i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAL XAVI i a no fer-los servir per, entre d'altres:

a. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

b. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAL XAVI o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAL XAVI presta els seus serveis.

c. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CAL XAVI o de tercers i, en cas de fer-ho, extreure informació.

d. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAL XAVI o de tercers.

e. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari o de les administracions públiques.

f. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense sol·licitud prèvia o sense consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual la propietat pertany a CAL XAVI, sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors CAL XAVI a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAL XAVI, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CAL XAVI i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del CAL XAVI dels seus continguts o serveis . 

CAL XAVI no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

CAL XAVI exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, CAL XAVI no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CAL XAVI declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAL XAVI no pot garantir ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAL XAVI no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ DE ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a CAL XAVI identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAL XAVI per sí mateixa o com cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol informatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotipus, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de CAL XAVI. Seran, per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, como els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense la autorització de CAL XAVI.

L’usuari se compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EL CAL XAVI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc duro del seu ordinador o a qualsevol altre suport física sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu us personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat en les pàgines de CAL XAVI.

6. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

CAL XAVI es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CAL XAVI te el seu domicili a BARCELONA,Espanya. 

La llengua utilitzada serà el català.

bottom of page